Algemene voorwaarden Boevenvangen.nl preventie/particulieren

1. Algemeen

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Boevenvangen.nl/

1.2. Alle opdrachten worden slechts op de navolgende condities uitgevoerd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en dit door Boevenvangen.nl schriftelijk is bevestigd.

1.3. Afspraken met personeel of door niet bij haar in dienstzijnde derden binden Bonovox niet, tenzij schriftelijk door haar bevestigd.

1.4. De site van Boevenvangen.nl richt zich uitsluitend op de Nederlandse markt.

1.5. Onder “Klant” wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Boevenvangen.nl in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

1.6. Boevenvangen.nl behoudt zich het recht voor deze voorwaarden aan te passen aan wettelijke normen van Nederland.

1.7. Door het gebruik van de diensten van Boevenvangen en/of het bestellen aanvaardt de klant deze Algemene Voorwaarden evenals alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.

1.8. Nadat de klant een pakket heeft besteld op Boevenvangen.nl, ontvangt de klant een bevestiging waarin staat dat hij akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden. Een pakket kan alleen besteld worden als akkoord wordt gegaan met de algemene voorwaarden.

1.9. Indien onduidelijk bestaat omtrent de uitleg van een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

1.10. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in de deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

1.11. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie (de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met de klant.)

2. Abonnement
2.1. Klant betaalt voor een preventiepakket. Daarvoor krijgt de klant recht om beelden van inbrekers  die actief waren in de woning van de klant te plaatsen op boevenvangen.nl. Voorwaarde voor het plaatsen van de beelden is dat de door Boevenvangen.nl geleverde stickers aangebracht zijn op de woning van de klant.

2.2. Klant is verplicht om aan boevenvangen.nl te melden als de zaak waarvoor beelden zijn aangeleverd is opgelost.

2.3. Klant stuurt bij eventuele inbraak een kort verslag van de inbraak. Wie-Wat-Waar-Wanneer? Klant vult dit verslag naar waarheid in.

2.4. Misbruik van site en bewust foute info aanleveren leidt tot schadeclaim van boevenvangen.nl aan klant. Hoogte van het bedrag hangt af van de mate waarin misbruik is gemaakt van de diensten van boevenvangen.nl.

2.5. Klant wordt automatisch lid van de Boevenvangen.nl nieuwsbrief.

2.6. Klant dient akkoord te gaan met de algemene voorwaarden om het abonnement in te laten gaan.

2.7. De overeenkomst tussen de klant en boevenvangen.nl wordt aangegaan voor een periode van een twee jaar. Daarna zijn stickers niet meer leesbaar. Klant krijgt na anderhalf jaar aanbieding om klant te blijven bij Boevenvangen.nl

3. Pakket

3.1. Klant ontvangt pakket met Boevenvangen-preventiemateriaal.

3.2. Stickers mogen alleen door koper worden gebruikt en zijn bestemd voor het opgegeven huisadres.

3.3. Klant verplicht zichzelf om preventiemateriaal te gebruiken. Het geleverde materiaal moet zichtbaar zijn.

3.4. Pakketten worden zo snel mogelijk geleverd na aangaan abonnement en ontvangen betaling.. Boevenvangen.nl zal de grootst mogelijke zorg besteden aan de uitvoering van de levering. Oponthoud of vertraging in de uitvoering is niet voor rekening van Boevenvangen.nl, tenzij door haar grove schuld of opzet veroorzaakt is.

4. Beelden

4.1. Klant moet aangifte doen van inbraak, voordat beelden op website geplaatst kunnen worden.

4.2. Klant moet kopie van aangifte en aangiftenummer meesturen als hij beelden wil plaatsen op boevenvangen.nl (dit i.v.m. herleidbaarheid inbreker). Boevenvangen.nl behandelt het aangeleverde materiaal met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Informatie zal niet verstrekt worden aan derden.

4.3. Klant levert beeldmateriaal aan als jpeg of video . Alleen de beelden van de inbraak worden aangeleverd.

4.4. Onschuldigen op de beelden worden onherkenbaar gemaakt.

4.5. Boevenvangen.nl plaatst aangeleverde foto’s met een balkje voor de ogen van de verdachten.

4.6. Boevenvangen.nl plaatst foto’s alleen als diefstal duidelijk zichtbaar is.

4.7. Boevenvangen.nl plaatst foto’s niet als verdachte minderjarig uiterlijk lijkt te hebben.

4.8. Boevenvangen.nl verwijdert de foto van de winkeldief na 6 maanden van de website.

4.9. Boevenvangen.nl houdt ten allen tijde het recht om beelden te weigeren.

4.10 Boevenvangen.nl plaatst alleen beelden afkomstig van een bewakingscamera.

4.11. Het preventie-pakket moet geplaatst zijn , anders wordt aangeleverde beeld niet op de site gezet.

4.12. Aangeleverde beelden van een inbraak mogen aangeleverd worden van maximaal een maand voor datum ingang abonnement.

4.13. Boevenvangen.nl is verantwoordelijk voor de juridische gevolgen met betrekking tot het plaatsen van beelden van inbrekers zolang  klant heeft voldaan aan de bepalingen van de algemene voorwaarden.

4.14 Medewerkers van Boevenvangen.nl hebben in hun contract een clausule tot geheimhouding. Informatie die zij via hun werk hebben verkregen mogen zijn niet delen met derden.

5. Verlengen/Opzeggen

5.1. Klant kan opzeggen door 1 maand voor het einde van het abonnement een e-mail/brief te sturen naar:

Info@boevenvangen.nl

Of

Bonovox Producties
Daalderweg 20

1507 DT Zaandam

5.3. Na verlengen van het abonnement ontvangen klanten een nieuw pakket van Boevenvangen.nl

5.4. Als de dienst wordt opgezegd moet de klant preventiemateriaal van de woning verwijderen.

5.5. Mocht de klant na beëindiging van diensten van boevenvangen.nl  het preventiemateriaal toch bevestigd laten op de winkel, dan zal boevenvangen.nl alsnog abonnementsgeld in rekening brengen en het abonnement daarmee automatisch verlengen.

6. Overig

6.1 Gegevens van onze klanten worden opgeslagen in een database. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het versturen van de pakketten en aanbiedingen van boevenvangen.nl en partners van boevenvangen.nl. De gegevens zullen niet gebruikt of verstrekt worden voor andere doeleinden.

6.3. Na bestelling kan het pakket niet meer geannuleerd worden.

6.4. Boevenvangen.nl geeft geen garantie geven voor het uitblijven van inbraken in de woning van klant bij gebruik van preventiepakket. Boevenvangen.nl is niet aansprakelijk bij eventuele inbraak.

6.5. Adresgegevens:

Bonovox Producties

Daalderweg 20

1507 DT Zaandam

Info@boevenvangen.nl

Bereikbaar  van maandag t/m vrijdag van 9:30 uur tot 17:00 uur.

Kvknummer: 37123015

BTW-nummer: 8170 37779B01